Espresso House

Espresso House hade en central budgetprocess där allt arbete utfördes i Excel. Eftersom inte hela verksamheten involverades i arbetet hade företaget svårt med styrningen och att få acceptans av budgeten hela vägen ut i linjeorganisationen.

Före Konstrukt

Inte nog med att denna centralt drivna budgetprocessen innebar svårigheter vid förankring av bakomliggande mål var dessutom detaljnivån i budgeten alldeles för låg. Detta som ett resultat av att det tog för mycket tid att skapa, underhålla och konsolidera budgeten både under själva processen men även efteråt till uppföljningen.

Efter Konstrukt

Konstrukt har sedan 2015 hjälpt Espresso House råda bot på detta och idag är hela linjeorganisationen involverad i arbetet med att nå målen. Budgeteringen görs i indexsiffror och nyckeltal, som organisationen är bekanta med och kan förhålla sig till. Alla kan budgetera i lokala valutor. Centrala kostnader hanteras i separata processer och vävs smidigt ihop med linjens budgeterade siffror
Försäljning
Här planeras försäljningen i förhållande till föregående år. På det viset budgeteras det inte i absoluta belopp utan i index-tal.
Nya kafféer
Här planeras för nyetableringar under året. Så fort nyetableringarna blir verklighet kopplas de planerade intäkterna och kostnaderna mot den verkliga shoppen.
Land
Här planeras de variabler som gäller per land. Ändringar i denna appen påverkar budget och prognos för samtliga användare som tillhör landet. Exempelvis är invisible waste något som belastar kostnadssidan då det avser svinnet i den dagliga verksamheten.
Analys
Espressohouse har byggt analys i QlikView för att komplettera det som erbjuds av Konstrukt, här för att håll koll på sin CAPEX.
Att implementera Konstrukt är enkelt
Vi ordnar med detta. Ni fokuserar på er verksamhet.